Kapituła DO KIDP

KAPITUŁA DOLNOŚLASKIEGO ODDZIAŁU KIDP:

Kapituła DO KIDP powołana przez Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP w 2009 r. ma na celu wyróżnienie tych doradców podatkowych, którzy działają aktywnie na rzecz samorządu. Poprzez docenianie pracy na rzecz korporacji wzmacnia się poczucie przynależności korporacyjnej i zachęca do współpracy w ramach środowiska doradców podatkowych.

Celem Kapituły DO KIDP jest uhonorowanie doradców podatkowych, którzy w szczególny sposób angażują się w życie samorządu doradców podatkowych, przyczyniają się do kształtowania wizerunku i wzrostu prestiżu zawodu doradcy podatkowego oraz z okazji jubileuszu wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

Formy honorowania wyróżnionych przez kapitułę doradców podatkowych to dyplomy (srebrny, złoty i platynowy) oraz okazjonalne medale. Dyplomy i medale wręczane są raz do roku, w trakcie obchodów Dnia Doradcy Podatkowego lub innego spotkania doradców podatkowych o charakterze uroczystym i integracyjnym. Coroczny cykl wręczania wyróżnień, zakłócony został trwającą od 2020 roku pandemią spowodowaną rozpowszechnieniem się wirusa SARS-CoV-2. 

Obecny skład Kapituły DO KIDP (październik 2022 r. – nadal):

Członkowie Kapituły: Alicja, Marciniak, Marian Sworobowicz, Mirosława Zachar, Danuta Bącler, dr Jacek Andrzej Zieliński, Waldemar Szewc, Maciej Piotrowski, Kamil Wiśniewski, Sebastian Ząbczyk, Iga Huk.

Funkcję Sekretarza Kapituły pełni Pan Marian Sworobowicz. Rola Sekretarza jest szczególna, gdyż ma on zapewnić ciągłość działania Kapituły DO KIDP pomiędzy następującymi po sobie kadencjami Zarządu i sprawować pieczę nad sprawnym i prawidłowym funkcjonowaniem Kapituły.

Zasady przyznawania dyplomów:

Zasady obowiązujące przy uhonorowaniu jubileuszy zawodowych oraz długiej aktywności zawodowej doradców podatkowych:

 • staż wykonywania samodzielnej działalności gospodarczej,
 • staż pracy w doradztwie podatkowym,

Zasady obowiązujące przy uhonorowaniu szczególnych zasług dla środowiska doradców podatkowych:

Dyplomy uznania przy uhonorowaniu szczególnych zasług dla środowiska doradców podatkowych nadaje się przy uwzględnieniu:

 • pracy społecznej na rzecz środowiska,
 • aktywności w uczestnictwie na szkoleniach,
 • wyjątkowej postawy zgodnej z zasadami etyki zawodowej oraz za udzieloną pomoc innym doradcom podatkowym,
 • inicjowania, realizowania i budowania prawidłowego wizerunku i pozycji Doradcy Podatkowego w kontaktach zewnętrznych.

Dyplomy nadawane są wg ich stopni poczynając od najniższego.

Dyplom wyższego stopnia może być nadany po upływie co najmniej jednego roku od daty nadania dyplomu niższego stopnia.

Kapituła może odstąpić od ww. zasad tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wniosek o nadanie dyplomu winien zawierać co najmniej: dane wnioskodawcy, dane osoby której dotyczy wniosek, uzasadnienie.

W przypadku przyznania, lecz nie odebrania dyplomów, uznaje się je za wręczone z dniem odbycia się uroczystości na której miały być przekazane uhonorowanym. Nie odebrane osobiście dyplomy wysyła się do uhonorowanego wraz z listem gratulacyjnym podpisanym przez Przewodniczącego Kapituły.

Zasady przyznawania medalu:

Medal przyznawany jest na wniosek Zarządu DO KIDP lub doradców podatkowych z DO KIDP, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kapitułę i po uwzględnieniu:

 • zaangażowania w pracy i innych działaniach na rzecz Doradztwa Podatkowego, a w szczególności na rzecz DO KIDP,
 • pracy społecznej w organach i jednostkach organizacyjnych KIDP, a w szczególności na rzecz DO KIDP oraz za wszelkie formy współpracy wspomagające działania doradców podatkowych lub samorządu DO KIDP,
 • prac naukowych, dorobku literackiego i publicystycznego oraz osiągnięć szkoleniowych szczególnie na rzecz KIDP,
 • działań na rzecz kształtowania prawa podatkowego, budowaniu pozycji i wizerunku doradcy podatkowego,
 • wszelkiego rodzaju działań pro społecznych przewyższających powszechnie obowiązujące standardy.

Wnioski o przyznanie medalu dla członków Korporacji mogą być składane do Kapituły bezpośrednio przez innych członków DO KIDP lub przez Zarząd DO KIDP. Członek DO KIDP może otrzymać medal tylko w przypadku, gdy wcześniej uhonorowany został dyplomem platynowym, chyba, że Kapituła postanowi inaczej.

Wnioski o przyznanie medali dla osób nie będących osobami fizycznymi należącymi do KIDP składane winny być do Kapituły przez Zarząd DO KIDP lub przez doradców podatkowych z DO KIDP za pośrednictwem Zarządu.

Wniosek o nadanie medalu winien zawierać co najmniej: dane wnioskodawcy, dane osoby której dotyczy wniosek, uzasadnienie.

Uhonorowany otrzymuje medal jednorazowo, wraz z medalem wręczany jest certyfikat wskazujący co najmniej:

imię i nazwisko (nazwę) uhonorowanego
dane przyznającego medal
rok i miejsce przyznania medalu
rodzaj zasług ( wyróżnienia) za które przyznano medal
podpis Przewodniczącego Kapituły.

W latach ubiegłych w skład Kapituły DO KIDP wchodzili:

marzec 2009r. – kwiecień 2010r.:

członkowie Zarządu DO KIDP II kadencji:

Pani Mirosława Zachar

Pani Barbara Mieczkowska

Pan Waldemar Szewc

Pani Teresa Kujawińska – Werner

Pani Halina Piątkowska

Pan Józef Tas

Pan Andrzej Kempa

Pani Ilona Pacyniak

Pani Alicja Marciniak

przedstawiciel Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego II kadencji,

Jubilaci uhonorowani platynowym dyplomem.

kwiecień 2010r. – październik 2014r.:

członkowie Zarządu DOKIDP III kadencji:

Pani Barbara Mieczkowska

Pani Teresa Kujawińska – Werner

Pani Danuta Bącler

Pan Andrzej Kempa

Pan Rafał Szafraniec

Pani Barbara Cholewińska

Pani Iga Huk

Pani Lidia Janicka

Pani Ilona Pacyniak

Pan Tomasz Sikorski

Pan Bogdan Szymański

przedstawiciel Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego

Jubilaci uhonorowani platynowym dyplomem.

 

październik 2014r. – maj 2018r.:

członkowie Zarządu DOKIDP IV kadencji:

Pani Danuta Bącler

Pani Teresa Kujawińska – Werner

Pan Robert Motyka

Pan Marian Sworobowicz

 

Laureaci platynowego dyplomu:

Pani Alicja Marciniak – Przewodnicząca Kapituły

Pani Mirosława Zachar

Pan dr Jacek Zieliński

Pan Józef Tas

przedstawiciel Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego: Pan Waldemar Szewc

Sekretarz Kapituły: Pan Andrzej Kempa

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.