możliwość rozłożenia składek członkowskich na raty

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą nr 1638/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 października 2008 r. (utraciła moc uchwałą nr 1488/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2008 r.) istnieje możliwość rozkładania na raty zaległych składek członkowskich.

W celu uzyskania pomocy w spłacie zaległych składek członkowskich doradca podatkowy lub osoba skreślona z listy doradców podatkowych, powinna wystąpić
z wnioskiem w tej sprawie do KRDP, jednocześnie dokonując wpłaty kwoty stanowiącej minimum 25 % sumy zaległych składek członkowskich (dowód wpłaty należy przesłać wraz z wnioskiem).

Na mocy § 1 ust. 1 uchwały nr 1638/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych wnioski rozpatrywane są przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych (§ 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych)

Osoby upoważnione, po zapoznaniu się ze sprawą sporządzają plan spłaty zaległych składek członkowskich, który jest następnie przekazywany doradcy podatkowemu
w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia jego sporządzenia.

Plan spłaty zawiera harmonogram terminów wpłaty poszczególnych rat, jak również wysokość poszczególnych rat. Doradca podatkowy lub osoba skreślona z listy doradców podatkowych może uzyskać rozłożenie zaległych składek członkowskich na minimalnie 3 raty i maksymalnie 12 rat. Wysokość raty nie może być mniejsza niż aktualnie ustalona wysokość składki członkowskiej.

Doradca podatkowy może wystąpić z kolejnym wnioskiem o rozłożenie na raty zaległych składek nie wcześniej niż po upływie 4 lat od dnia złożenia poprzedniego wniosku w sprawie.


Niewywiązywanie się z planu spłaty lub bieżącego opłacania składek członkowskich spowoduje natychmiastową wymagalność pozostałej do zapłaty kwoty z tytułu składek członkowskich.

******


Doradcy podatkowi tworzą samorząd zawodowy zwany Krajową Izbą Doradców Podatkowych. Przynależność doradcy podatkowego do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę. Jednym z podstawowych obowiązków członka Izby, wynikającym z ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, jest regularne opłacanie składek członkowskich.

Składka członkowska jest płatna do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jej wysokość wynosi 75miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód i 15 zł dla doradcy podatkowego, który zgłosił przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Doradca podatkowy uiszcza ją na indywidualny, przynależny konkretnemu doradcy podatkowemu, numer rachunku bankowego.

Informacja na temat aktualnego rozliczenia z tytułu składek członkowskich można uzyskać na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w panelu mDoradca lub pod numerem telefonu: 022578 50 50


Kwestię opłacania przez doradców podatkowych składek członkowskich regulują:

  • art. 36 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443, z późn. zm.),
  • uchwała nr 55/2010 III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 17 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 19/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości składek członkowskich,
  • uchwała nr 56/2010 III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 17 stycznia 2010 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
  • uchwała nr 1638/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 października 2008 r. w sprawie rozkładania na raty zaległych składek członkowskich.

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x