uchwała nr 9/V/2019 z dnia 28.02.2019r.

Uchwała Nr 9/V/2019

Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 28.02.2019r. w sprawie odpłatności za szkolenia Dolnośląskiego Oddziału KIDP

 

 Na podstawie § 44 ust.1 pkt 1 i 3 oraz § 47a pkt 5 w związku z § 6 ust.1 pkt 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych ustala odpłatność za  jednodniowe szkolenia Dolnośląskiego Oddziału KIDP w wysokości:

 

a)      150,00 zł brutto -  dla doradcy podatkowego regularnie opłacającego składki członkowskie,

 

b)      300,00 zł brutto - dla doradcy podatkowego zalegającego z zapłatą więcej niż 3 składek członkowskich,

 

c)      dla pracownika zgłoszonego przez doradcę podatkowego - kwotę pełnego kosztu wynikającego z kalkulacji zaplanowanej na dzień ogłoszenia informacji o szkoleniu i zamieszczenia szkolenia w panelu m-doradca.

 

d)      492,00 zł brutto – dla innych osób, niebędących członkami Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

 

 

§ 2

Zarząd DO KIDP ma prawo ustalić inną odpłatność za konkretne szkolenie niż określona w § 1, jeżeli wymaga tego charakter szkolenia.

 

 

§ 3

Z dniem 28.02.2019r. traci moc uchwała Zarządu DO KIDP nr 20/V/2018 z dnia 11.06.2018r.

 

  

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie www Dolnośląskiego Oddziału KIDP.

 

 

 

Głosowanie:

liczba glosujących: 7

za: 6

przeciw: 0

wstrzymało się: 1


Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x