uchwała nr 34/V/2018 z dnia 04.09.2018r.


Uchwała Nr 34/V/2018

Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 04.09.2018r.

w sprawie odpłatności za szkolenia Dolnośląskiego Oddziału KIDP


Na podstawie § 44 ust.1 pkt 1 i 3 oraz § 47a pkt 5 w związku z § 6 ust.1 pkt 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych ustala odpłatność za jedno dniowe szkolenia Dolnośląskiego Oddziału KIDP w wysokości:

a)      150,00 zł -  dla doradcy podatkowego regularnie opłacającego składki członkowskie,


 b)      300,00 zł - dla doradcy podatkowego zalegającego z zapłatą więcej niż 3 składek członkowskich,

c)      246,00 zł - dla pracownika zgłoszonego przez doradcę podatkowego, jeśli pełny koszt wynikający z kalkulacji zaplanowanej na dzień ogłoszenia informacji o szkoleniu  i zamieszczeniu szkolenia w panelu m-doradca jest równy lub niższy wskazanej kwocie,

d)      Rzeczywisty pełny koszt wynikający z kalkulacji zaplanowanej na dzień ogłoszenia informacji o szkoleniu i zamieszczeniu szkolenia w panelu m-doradca - dla pracownika zgłoszonego przez doradcę podatkowego, jeśli koszt szkolenia jest wyższy niż 246, 00 zł.


§ 2

Zarząd DO KIDP ma prawo ustalić inną odpłatność za konkretne szkolenie niż określona w § 1, jeżeli wymaga tego charakter szkolenia.


§ 3

Z dniem 04.09.2018r.traci moc uchwała nr 20/V/2018 z dnia 11.06.2018r. w sprawie odpłatności za szkolenia Dolnośląskiego oddziału.


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie www Dolnośląskiego Oddziału KIDP.


Głosowanie:

liczba glosujących: 7

za: 7

przeciw: 0

wstrzymało się: 0


 


Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x