uchwała nr 20/V/2018 z dnia 11.06.2018

Uchwała Nr 20/V/2018

Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 11.06.2018r.

w sprawie odpłatności za szkolenia Dolnośląskiego Oddziału KIDP

 

Na podstawie § 44 ust.1 pkt 1 i 3 oraz § 47a pkt 5 w związku z § 6 ust.1 pkt 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych ustala odpłatność za jedno dniowe szkolenia Dolnośląskiego Oddziału KIDP w wysokości:

 

a)      150,00 zł -  dla doradcy podatkowego regularnie opłacającego składki członkowskie,

 

b)      300,00 zł - dla doradcy podatkowego zalegającego z zapłatą więcej niż 3 składek członkowskich,

 

c)      Kwotę pełnego kosztu wynikającego z kalkulacji zaplanowanej na dzień ogłoszenia informacji o szkoleniu i zamieszczenia szkolenia w panelu m-doradca - dla pracownika zgłoszonego przez doradcę podatkowego.

 

 

§ 2

Zarząd DO KIDP ma prawo ustalić inną odpłatność za konkretne szkolenie niż określona w § 1, jeżeli wymaga tego charakter szkolenia.

 

 

§ 3

Z dniem 11.06.2018r. traci moc uchwała Zarządu DO KIDP nr 5/2015 z dnia 27.01.2015r.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie www Dolnośląskiego Oddziału KIDP.

 

Głosowanie:

liczba glosujących: 8

za: 6

przeciw: 0

wstrzymało się: 2

 

UZASADNIENIE

 

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych podjął uchwałę w sprawie odpłatności za szkolenia Dolnośląskiego Oddziału KIDP, realizując uchwałę Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 232/2018 z dnia 25.04.2018r. w sprawie odpłatności za udział w formach doskonalenia zawodowego pracowników członków Izby oraz pracowników osób prawnych uprawnionych do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego.


Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x