Zasady przyznawania dyplomów i medalu

ZASADY PRZYZNAWANIA DYPLOMÓW i MEDALU:

Zasady przyznawania dyplomów:

Zasady obowiązujące przy uhonorowaniu jubileuszy zawodowych oraz długiej aktywności zawodowej doradców podatkowych:

staż wykonywania samodzielnej działalności gospodarczej,

staż pracy w doradztwie podatkowym,

Zasady obowiązujące przy uhonorowaniu szczególnych zasług dla środowiska doradców podatkowych:

Dyplomy uznania przy uhonorowaniu szczególnych zasług dla środowiska doradców podatkowych nadaje się przy uwzględnieniu:

pracy społecznej na rzecz środowiska,

aktywności w uczestnictwie na szkoleniach,

wyjątkowej postawy zgodnej z zasadami etyki zawodowej oraz za udzieloną pomoc innym doradcom podatkowym,

inicjowania, realizowania i budowania prawidłowego wizerunku i pozycji Doradcy Podatkowego w kontaktach zewnętrznych.

Dyplomy nadawane są wg ich stopni poczynając od najniższego.

Dyplom wyższego stopnia może być nadany po upływie co najmniej jednego roku od daty nadania dyplomu niższego stopnia.

Kapituła może odstąpić od ww. zasad tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wniosek o nadanie dyplomu winien zawierać co najmniej: dane wnioskodawcy, dane osoby której dotyczy wniosek, uzasadnienie.

W przypadku przyznania, lecz nie odebrania dyplomów, uznaje się je za wręczone z dniem odbycia się uroczystości na której miały być przekazane uhonorowanym. Nie odebrane osobiście dyplomy wysyła się do uhonorowanego wraz z listem gratulacyjnym podpisanym przez Przewodniczącego Kapituły.

Zasady przyznawania medalu:

Medal przyznawany jest na wniosek Zarządu DO KIDP lub doradców podatkowych z DO KIDP, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kapitułę i po uwzględnieniu:

zaangażowania w pracy i innych działaniach na rzecz Doradztwa Podatkowego, a w szczególności na rzecz DO KIDP,

pracy społecznej w organach i jednostkach organizacyjnych KIDP, a w szczególności na rzecz DO KIDP oraz za wszelkie formy współpracy wspomagające działania doradców podatkowych lub samorządu DO KIDP,

prac naukowych, dorobku literackiego i publicystycznego oraz osiągnięć szkoleniowych szczególnie na rzecz KIDP,

działań na rzecz kształtowania prawa podatkowego, budowaniu pozycji i wizerunku doradcy podatkowego,

wszelkiego rodzaju działań pro społecznych przewyższających powszechnie obowiązujące standardy.

Wnioski o przyznanie medalu dla członków Korporacji mogą być składane do Kapituły bezpośrednio przez innych członków DO KIDP lub przez Zarząd DO KIDP. Członek DO KIDP może otrzymać medal tylko w przypadku, gdy wcześniej uhonorowany został dyplomem platynowym, chyba, że Kapituła postanowi inaczej.

Wnioski o przyznanie medali dla osób nie będących osobami fizycznymi należącymi do KIDP składane winny być do Kapituły przez Zarząd DO KIDP lub przez doradców podatkowych z DO KIDP za pośrednictwem Zarządu.

Wniosek o nadanie medalu winien zawierać co najmniej: dane wnioskodawcy, dane osoby której dotyczy wniosek, uzasadnienie.

Uhonorowany otrzymuje medal jednorazowo, wraz z medalem wręczany jest certyfikat wskazujący co najmniej:

  • imię i nazwisko (nazwę) uhonorowanego
  • dane przyznającego medal
  • rok i miejsce przyznania medalu
  • rodzaj zasług ( wyróżnienia) za które przyznano medal
  • podpis Przewodniczącego Kapituły.


Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax.

x
x