Kapituła Dolnośląskiego Oddziału KIDP:

Uchwałą nr 5/2009 z dnia 27 marca 2009 r. Zarząd DO KIDP powołał Kapitułę Dolnośląskiego Oddziału KIDP, której celem było wyłanianie doradców podatkowych zasługujących na uhonorowanie ze względu na szczególne zaangażowanie i wkład w życie Samorządu Doradców Podatkowych, lub też z powodu chęci uświetnienia jubileuszu wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

Była to pierwsza taka inicjatywa podjęta przez regionalny Oddział KIDP. Nigdy wcześniej na poziomie regionalnym nie podjęto się sprecyzowania kryteriów, którymi można by było się posłużyć przy honorowaniu doradców podatkowych w ramach integracji środowiska doradców podatkowych i z uwzględnieniem indywidualnych wartości oraz godnych naśladowania zachowań. Powołanie Kapituły stanowiło pierwszy krok, który miał na celu zapoczątkowanie ważnej dla środowiska inicjatywy, która mógłby stać się tradycją naszego Oddziału.

Pierwsze posiedzenie Kapituły DO KIDP odbyło się dniu 8 kwietnia 2009r. Od tego czasu wraz z upływem kolejnych kadencji, zmieniały się zasady działania Kapituły oraz jej skład osobowy. Kapituła w obecnym składzie działa od października 2014r. (uchwała Zarządu DO KIDP nr 46/2014 z dnia 10.10.2014r).


Obecny skład Kapituły DO KIDP (maj 2018r. – nadal):

członkowie Zarządu DO KIDP V kadencji:

Pani Teresa Kujawińska – Werner

Pan Marian Sworobowicz

Pan Robert Motyka

Laureaci platynowego dyplomu:

Pani Alicja Marciniak – Przewodnicząca Kapituły

Pani Mirosława Zachar

Pan dr Jacek Andrzej Zieliński

Pani Danuta Bącler

przedstawiciel Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego: Pan Waldemar Szewc

Sekretarz Kapituły: Pan Janusz Juchnowicz


Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP, powołując Kapitułę DO KIDP w obecnym składzie, wybrał na stanowisko Sekretarza Pana Janusza Juchnowicza. Rola Sekretarza jest szczególna, gdyż ma on zapewnić ciągłość działania Kapituły DO KIDP pomiędzy następującymi po sobie kadencjami Zarządu i sprawować pieczę nad sprawnym i prawidłowym funkcjonowaniem Kapituły.

Kapituła wybrała ze swojego grona Panią Alicję Marciniak na Przewodniczącą Kapituły, doceniając zarówno Jej dotychczasowy wkład w rozwój samorządu doradców podatkowych, jak i zaangażowanie w działanie Kapituły od początku jej powstania.


Pliki do pobrania