Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wywiad, który przeprowadził Pan Adam Kuchta z serwisu Infor.pl z Panią Danutą Bącler - Wiceprzewodniczącą Dolnośląskiego Oddziału KIDP, dotyczący cyklu konferencji ,,Podatki bez granic". Infor.pl  jest partnerem medialnym tegorocznej, VI konferencji, która odbędzie się w Pradze w dniach 9-10.10.2015r.

Infor.pl: Jaka była geneza zorganizowania wspólnej konferencji przez doradców podatkowych z trzech państw? Skąd wyszedł pomysł tego przedsięwzięcia?

Danuta Bącler: Ważne sprawy zwykle dzieją się przez przypadek. Pomysł międzynarodowej konferencji podatkowej zrodził się po pięciu latach funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach Unii Europejskiej. Nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorcami zagranicznymi, wchodzenie zagranicznych przedsiębiorstw na polski rynek tworzyły sprzyjające warunki dla ciekawych inicjatyw i odważnych pomysłów.

Konferencja „Podatki bez granic” jest tego przykładem. Mieliśmy szczęście spotkać prawdziwego człowieka renesansu – Panią dr Annettę Bussmann (1969-2011), niemiecką śpiewaczkę operową (alt), organistkę, prawniczkę, dyplomatkę, wreszcie konsula w Konsulacie Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Dzięki Jej zaangażowaniu na rzecz wymiany kulturalnej pomiędzy Polską i Niemcami, a w szczególności polsko-niemieckiej współpracy prawniczej zrodził się pomysł polsko-niemieckiej konferencji wymiany wiedzy i doświadczeń.

W dniach 27-28 listopada 2009 r. w hotelu "Sofitel" we Wrocławiu odbyła się konferencja "Podatki bez granic. Polsko-Niemiecka Konferencja wymiany wiedzy i doświadczeń". Organizatorem i inicjatorem tego projektu byli: Dolnośląski Oddział KIDP wraz z Lubuskim Oddziałem KIDP we współpracy z Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu

W konferencji uczestniczyli polscy i niemieccy doradcy podatkowi, reprezentujący różne regiony swoich krajów oraz przedstawiciele: władzy ustawodawczej obu krajów, Sądów Administracyjnych zajmujących się sprawami podatkowymi w Polsce i Niemczech, świata nauki, polskiej i niemieckiej skarbowości, urzędów celnych a oficjalnego otwarcia konferencji dokonała Pani Konsul Annette Bussmann

O randze tej konferencji niech świadczą nazwiska prelegentów i uczestników: Pan prof. dr hab. Ryszard Mastalski, Kier. Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego, Pan Prof. dr Claus Lambrecht - Sąd Skarbowy Berlin-Brandenburg, Pan prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, Kier. Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Z-du prawa finansowego przy Uniwersytecie Jagiellońskim, Peter Neiss - Szef Urzędu Finansowego w Oranienburgu, Pan Ryszard Pęk - Sędzia NSA i Prezes WSA we Wrocławiu, Pan Profesor dr hab. Witold Modzelewski, Pan Prof. dr hab. Jarosław Nabiałek, Pan Dariusz Polakowski - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie, Pan dr Marcin Jamroży oraz niemieccy i polscy doradcy podatkowi: Withold Wollgarten, Waldemar Szewc, Sławomir Zieleń.

Pierwsza konferencja to też ciekawy eksperyment organizacyjny. Uczestników konferencji przywitała wokalistka zespołu „Przebudzenie” rewelacyjnym wykonaniem szlagieru zespołu "ABBA" pod tytułem "Money-Money". W pierwszym dniu konferencji, jako zapowiedź przedstawianych przez prelegentów zagadnień, zostały pokazane w konwencji scenek teatralnych - zagranych genialnie przez naszych doradców podatkowych - problemy nurtujące przedsiębiorców i ich doradców podatkowych, zarówno polskich jak i niemieckich.

Sukces pierwszej konferencji spowodował, że organizatorzy zdecydowali, że będzie to cykl konferencji pod nazwą „Podatki bez granic” a każda następna miała swoje hasło przewodnie.

I tak:

II – Wrocław 2010 - Otwarcie rynku pracy w aspekcie Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym

O tzw. „dyrektywie usługowej” można w skrócie powiedzieć, że wyrosła z potrzeby uwolnienia potencjału gospodarczego państw należących do wspólnoty europejskiej, po to by przedsiębiorcy oraz konsumenci mogli w pełni wykorzystywać dostępne warunki i możliwości. To także możliwość modernizowania polskich struktur w dziedzinie gospodarczej  i element zwiększający stan pewności prawnej wśród przedsiębiorców UE.

Organizatorzy zapewnili wysoki poziom merytoryczny konferencji poprzez zaproszenie do udziału w niej wielu znakomitych gości, między innymi: Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński wygłosił wykład na temat: Zgodność polskiego prawa podatkowego z prawem unijnym w kontekście swobody świadczenia usług i swobody przepływu pracowników, Sędzia WSA we Wrocławiu, Pani Dagmara Dominik przedstawiła uczestnikom: Sprawy polskie przed ETS odnoście odliczeń podatkowych, szef Urzędu Finansowego w Oranienburgu, Pan Peter Neiss omówił problem: Obcokrajowiec pracujący w Niemczech – praktyka, orzecznictwo sądowe i interpretacje organów podatkowych.

III – Zielona Góra 2011 - VAT w transakcjach międzynarodowych – transakcje trójstronne

Transakcje trójstronne to procedury dokonywania obrotu między podmiotami z różnych krajów Wspólnoty, które mają zapobiec konieczności rozliczania VAT w dwóch krajach połączonemu z późniejszym występowaniem o zwrot tego podatku. Niezwykle ważny to problem, ponieważ różne są konsekwencje dla podatników w zakresie wypełniania przez nich obowiązków dokumentacyjnych, sprawozdawczych, ewidencyjnych i administracyjnych związanych w uczestnictwem w takiej transakcji.

Wspólnej organizacji konferencji podjęły się Oddziały: Dolnośląski, Lubuski, Wielkopolski i Zachodniopomorski wspólnie z Izbą  Doradców  Podatkowych Brandenburgii (Steuerberaterkammer Brandenburg), a lista uczestników poszerzyła się o gości z Rosji, Ukrainy i Czech.


Międzynarodową rangę Konferencji potwierdzili obecni na Konferencji: Robert Oppermann – Dyrektor Referatu Podatków w Ministerstwie Finansów Brandenburgii, Marion Maurer – Referent ds. Podatku Obrotowego w Ministerstwie Finansów Brandenburgii, Joachim Schulz – Członek Zarządu Izby  Doradców  Podatkowych  Brandenburgii, Wolfgang Hey – Prezes Zarządu Izby Doradców Podatkowych Brandenburgii, przedstawiciele sądownictwa administracyjnego z Polski: Sylwester Marciniak i Adam Bącal – sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Dariusz Skupień – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. i Niemiec: prof. dr Thomas Stapperfend – Wiceprezydent Sądu Finansowego Berlina i Brandenburgii, przedstawiciele polskich organów podatkowych: Włodzimierz Obworski – Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej  Górze, Barbara  Apenit – Kierownik Wieloosobowego Stanowiska ds.  Współpracy z Zagranicą w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze oraz przedstawiciele izb doradców podatkowych Federacji Rosyjskiej: Inna Khavanova – Przewodnicząca Departamentu Podatkowych badań i ekspertyz Izby Doradców Podatkowych Rosji, Irina Chernik – Członek Izby Doradców Podatkowych Rosji, Republiki Ukrainy: Iryna Tertyshnyk – Przewodnicząca Komisji  Kwalifikacyjnej Stowarzyszenia Doradców  Podatkowych Ukrainy, Oleg Shmal – Członek Komisji Kwalifikacyjnej Stowarzyszenia Doradców Podatkowych Ukrainy oraz Republiki Czeskiej: Jiri Skampa – Wiceprezes Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej oraz Jan Rambousek – doradca podatkowy.

IV - Poznań 2012 - Praktyczne aspekty umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Zjawisko podwójnego opodatkowania wynika z kolizji przepisów podatkowych różnych państw. Jest to „nałożenie porównywalnych podatków w dwóch (lub więcej) państwach na tego samego podatnika w odniesieniu do tego samego przedmiotu i za identyczny okres”(cyt. Konwencja OECD).

Aby uniknąć konfliktu dwukrotnych roszczeń do tych samych dochodów i konfliktu między fiskusami różnych krajów, podpisywane są przez kraje umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. IV Konferencja poświęcona była zatem  praktycznym zagadnieniom dotyczącym umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i mechanizmom ich funkcjonowania w krajach europejskich.

Kolejna imponująca lista gości i wykładowców: Prof. dr Claus Lambrecht - przedstawiciel Sądu Skarbowego Berlin-Brandenburg, Pan prof. Włodzimierz Nykiel, Pan prof. Jarosław Nabiałek, Pan dr Withold Wollgarten, Pan prof. Adam Mariański, Pan Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - Adam Bącal, Pan Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - Sylwester  Marciniak, Pan Waldemar Szewc, Pan Marcin Grześkowiak, Pan Ziemowit Kukulski, Pan Tomasz Piekielnik, Pan Michał Wilk, Martin Tucek-Przewodniczący Izby Doradców Podatkowych z Czech, Simona Ktofilowa, Nina Kisielewa-Członek Zarządu Permskiego Oddziału Izby Doradców Podatkowych Rosji, Robert Oppermann – Dyrektor Referatu Podatków w Ministerstwie Finansów Brandenburgii, Marion Maurer – Referent ds. Podatku Obrotowego w Ministerstwie Finansów Brandenburgii, Joachim Schulz – Członek Zarządu Izby Doradców Podatkowych Brandenburgii, Wolfgang Hey – Prezes Zarządu Izby  Doradców Podatkowych Brandenburgii przedstawiciele polskich organów podatkowych a także Przewodniczący Confédération Fiscale Européenne  Pan Jiří  Nekovar.

V – Wrocław 2013  - Doradca podatkowy reprezentantem interesów podatnika

Ta edycja poświęcona była praktycznym aspektom reprezentowania  interesów  podatnika  przez  doradcę  podatkowego w  oparciu o przepisy obowiązujące w Polsce, Czechach i w Niemczech.

Zagadnienia podejmowane w trakcie konferencji to m.in.: optymalizacja stosowania  prawa  podatkowego przez  doradców  podatkowych, nadużycie prawa – uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, odpowiedzialność podatkowa i karno-skarbowa zagranicznych członków zarządów za zobowiązania podatkowe polskich spółek, różnice w polskim i niemieckim postępowaniu podatkowym – rola doradcy podatkowego na przykładzie postępowania w zakresie zwrotu VAT dla podmiotów zagranicznych.

Rangę jubileuszowej konferencji potwierdza kolejna imponująca lista wykładowców, gości i uczestników wśród których oprócz tradycyjnie już wspierających organizatorów konferencji  przedstawicieli świata nauki, warto wymienić: Pana dr Herberta Becherera, Wiceprzewodniczącego Confédération Fiscale Européenne, Wiceministra Przemysłu i Handlu w Republice Czeskiej - Pan T.  Hajduska, posłankę do Parlamentu Europejskiego - Panią Lidię Geringer de Oedenberg. Honorowy patronat nad konferencją objął Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, CFE - Confédération  Fiscale  Européenne (Europejska Konfederacja Podatkowa), Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz Konsulat Generalny Niemiec.

Ogromnym wsparciem dla organizatorów cyklu konferencji Podatki bez granic” jest patronat i wsparcie Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 Infor.pl: To już kolejna edycja konferencji? Czy cieszy się zainteresowaniem równie dużym jak poprzednie?

Danuta Bącler: VI Międzynarodowa konferencja z cyklu „Podatki bez granic” pod hasłem przewodnim: Systemy podatkowe w Polsce, Czechach i Niemczech po raz pierwszy odbywa się poza granicami Polski. Głównym organizatorem tegorocznej konferencji będzie Czeska Izba Doradców Podatkowych, którą  jako pomysłodawcy całego cyklu konferencji, staramy się wspierać we wszystkich działaniach organizacyjnych. W ciągu ostatnich lat prestiż konferencji znacznie wzrósł i bardzo ucieszył nas fakt, że o przewodnictwo w organizacji konferencji w tym roku zabiegali nasi koledzy z Czech.

Udział w konferencji zadeklarowali doradcy podatkowi z Polski, Republiki Czeskiej, Niemiec, Słowacji, Austrii potwierdzając jej międzynarodowy charakter.  Zainteresowanie konferencją jak zwykle jest duże - z Polski na konferencję pojedzie ponad 70 osób.

Infor.pl: Czym wyróżnia się tegoroczne wydarzenie? Jaki ma program?

Danuta Bącler: Program konferencji jest bogaty i waga problemów z którymi borykają się doradcy podatkowi, przeogromna. Kwestie podatkowe mają bardzo często zasięg międzynarodowy. Prawidłowy sposób postępowania przy rejestracjach, zastosowaniu przepisów podatkowych, rozliczaniu podatku VAT w transakcjach transgranicznych oraz dokumentacji cen transferowych pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi, opodatkowaniu dochodów z udziału w zysku lub odsetek ze spółki matki oraz spółki córki znajdującej się na terenie państw sąsiednich, czyli w Republice Czeskiej, Niemczech, Polsce, Austrii oraz Słowacji, stanowią bardzo częste tematy wśród doradców podatkowych oraz ich klientów. Przedstawione na Konferencji w formie dyskusji panelowych przy udziale prelegentów z Republiki Czeskiej, Polski oraz Niemiec specjalistyczne poglądy i następnie dyskusja profesjonalistów podatkowych, dadzą możliwość zaznajomienia się z praktycznymi sposobami postępowania i momentami ryzyka, które kancelarie podatkowe w poszczególnych krajach często rozwiązują.

Tematem pierwszego dnia jest kontekst podatkowy i prawny przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez spółkę zależną od spółki dominującej w innym państwie traktatowym, problemy dotyczące zatrudniania pracowników i delegowania pracowników do innego państwa traktatowego, problemy praktyczne rozliczania podatku VAT w transakcjach transgranicznych, problemy z ujawnianiem i opodatkowaniem dochodów.

W drugim dniu konferencji dyskusja będzie koncentrować się na przedstawieniu relacji między spółkami zależnymi, określaniu prawidłowej podstawy opodatkowania i praktycznych problemach dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Jest to pierwsza konferencja z tego cyklu, która ma otwarty charakter. Mogą w niej uczestniczyć nie tylko doradcy podatkowi. Skierowaliśmy zaproszenia na tę konferencję również do środowisk biznesowych mając głębokie przekonanie, że będzie to szerokie forum wymiany doświadczeń.

Szczegółowy program konferencji z listą i notkami biograficznymi wykładowców znajduje się na stronie internetowej: http://www.kdpcr.cz/informace/konferencja

Patronat nad konferencją objęły: CFE - Confédération  Fiscale  Européenne (Europejska Konfederacja Podatkowa), Krajowa Izba Doradców Podatkowych.

Jesteśmy dumni również z tego, że honorowy patronat nad konferencją objęły: Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie i Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, a patronat medialny nad konferencji objął Portal INFOR.pl.

Konferencja stwarza również przestrzeń dla osobistych spotkań doradców podatkowych z sąsiadujących krajów Europy Środkowej nad tematami przekraczającymi nasze wspólne granice poprzez udział w imprezach towarzyszących. Tym razem odbędzie się to w klimacie kultury japońskiej z wieloma atrakcjami: taniec japoński, wybór najciekawszych strojów damskich i męskich, występ - taniec smoków japońskich, walka sumo - konkurs dla uczestników.

Infor.pl: Jakie cele ma konferencja oprócz edukacyjnego i integracyjnego? Czy doradcy z tych trzech państw rzeczywiście współpracują ze sobą i  wymieniają się doświadczeniami?

Danuta Bącler: Każda z dotychczasowych konferencji, a także obecna, to wypełnianie treścią hasła pierwszej konferencji: wymiana wiedzy i doświadczeń.

Celem konferencji jest kontynuacja dyskusji naukowej obejmującej problemy prawa podatkowego w państwach, z których pochodzą uczestnicy konferencji oraz wymiana doświadczeń i pogłębianie współpracy zarówno w obszarze nauki jak i praktyki gospodarczej, w kontekście harmonizacji podatków, która jest jednym z elementów procesu integracyjnego realizowanego w ramach Unii Europejskiej jak również konkurencji podatkowej.

Harmonizacja to budzący wiele emocji, niezwykle skomplikowanym proces, który napotyka opór ze strony państw członkowskich Unii Europejskiej, głównie z powodu obawy przed utratą suwerenności w sferze polityki podatkowej, podyktowanej również potrzebą realizacji narodowych, nierzadko specyficznych celów gospodarczych i społecznych.

O ile nie ma jeszcze i raczej nie będzie zastąpienia narodowych systemów podatkowych systemem wspólnotowym, pozostawia się na przykład ustalanie stawek podatkowych w wyłącznej kompetencji państw członkowskich, to w kontekście globalizacji działalności gospodarczej, istnienia szeregu powiązań kapitałowych, rodzinnych i innych ważne jest poznawanie systemów podatkowych obowiązujących w krajach współpracujących ze sobą przedsiębiorców.

Ważne jest również eliminowanie występujących na obszarze Wspólnoty przeszkód, utrudniających funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym oraz wprowadzenie w miarę jednolitych zasad ustalania podstawy opodatkowania firm działających na obszarze więcej niż jednego  państwa członkowskiego.

Tę wiedzę muszą mieć doradcy podatkowi, aby wspomagać przedsiębiorców w ich działaniu na rynku wspólnotowym, aby oceniać ryzyka przy wykorzystywaniu elementów konkurencji podatkowej sąsiadujących państw oraz pomagać w skutecznym i bezpiecznym alokowaniu kapitałów, wykorzystującym instrumenty polityki podatkowej poszczególnych państw.

Każda z konferencji jest płaszczyzną  do  wymiany  doświadczeń  oraz  nawiązywania  interesujących  kontaktów  pomiędzy doradcami. To okazja do wymiany poglądów świata nauki i doradców podatkowych po to również, aby głos doradców podatkowych w sprawie opiniowania projektów aktów prawa podatkowego i propozycji nowych rozwiązań był słyszalny.

Nie można też przecenić osobistych kontaktów, nawiązywanych w trakcie takich spotkań, które w istotny sposób ułatwiają wzajemne relacje doradców podatkowych z poszczególnych państw.

Dziekuję za rozmowę

Adam KuchtaDATA PUBLIKACJI: 2015-10-08 + pozostałe aktualności